دستگاه فلزیاب http://4win.mihanblog.com 2017-02-25T18:46:04+01:00 text/html 2016-11-18T18:12:44+01:00 4win.mihanblog.com حامد . دانلود رایگان کتاب گنج یابی چشم طلایی http://4win.mihanblog.com/post/92 <font size="3"><br></font><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8275197292/index.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br></div><font size="3"><br>دانلود کتاب گنج یابی چشم طلایی<br><br></font><div align="center"><font size="3"><a href="http://s8.picofile.com/file/8275200868/%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_1.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود قسمت 1</a></font><br><font size="3"><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8275202700/%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_2.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود قسمت2</a></font><br><font size="3"><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8275204618/%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_3.pdf.html" target="_blank" title=""><font size="3">دانلود قسمت3</font></a><a href="http://s9.picofile.com/file/8275204618/%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_3.pdf.html" target="_blank" title=""><br></a></font><font size="3"><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8275207050/%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_4.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود قسمت 4</a><br><br><br></font><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">فروش دستگاه فلزیاب بسیار فرکانس پایین + ردیاب جیوه ای همراه با تست زیر خاک و آموزش کامل و حرفه ای</font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="3">09370621945</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://4win.mihanblog.com" target="" title="http://4win.mihanblog.com">http://4win.mihanblog.com</a></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="4">puls1@</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">کانال تلگرام ما&nbsp; </font><font size="2"><b><a href="https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ" target="_blank" title="">https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ</a></b></font></font><br></div> text/html 2016-11-18T18:08:08+01:00 4win.mihanblog.com حامد . تدفین عصر مفرغ http://4win.mihanblog.com/post/91 <br><br><div align="center"><font size="4">تدفین عصر مفرغ<br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8275196442/%D8%AA%D8%AF%D9%81%DB%8C%D9%86_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%BA.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود</a><br><br></font><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">فروش دستگاه فلزیاب بسیار فرکانس پایین + ردیاب جیوه ای همراه با تست زیر خاک و آموزش کامل و حرفه ای</font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="3">09370621945</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://4win.mihanblog.com" target="" title="http://4win.mihanblog.com">http://4win.mihanblog.com</a></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="4">puls1@</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">کانال تلگرام ما&nbsp; </font><font size="2"><b><a href="https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ" target="_blank" title="">https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ</a></b></font></font><br></div> text/html 2016-11-18T18:05:48+01:00 4win.mihanblog.com حامد . تدفین سنگی http://4win.mihanblog.com/post/90 <br><div align="center"><font size="4">&nbsp;مقاله تدفین سنگی<br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8275195934/%D8%AA%D8%AF%D9%81%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود</a><br><br></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">فروش دستگاه فلزیاب بسیار فرکانس پایین + ردیاب جیوه ای همراه با تست زیر خاک و آموزش کامل و حرفه ای</font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="3">09370621945</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://4win.mihanblog.com" target="" title="http://4win.mihanblog.com">http://4win.mihanblog.com</a></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="4">puls1@</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">کانال تلگرام ما&nbsp; </font><font size="2"><b><a href="https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ" target="_blank" title="">https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ</a></b></font></font></div> text/html 2016-11-18T18:01:22+01:00 4win.mihanblog.com حامد . تدفین ساسانی در قلعه کنگلو http://4win.mihanblog.com/post/89 <br><div align="center"><font size="3">تدفین ساسانی در قلعه کنگلو<br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8275195326/%D8%AA%D8%AF%D9%81%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D9%84%D9%88.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود</a><br><br><br></font><br><font size="3"><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">فروش دستگاه فلزیاب بسیار فرکانس پایین + ردیاب جیوه ای همراه با تست زیر خاک و آموزش کامل و حرفه ای</font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="3">09370621945</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://4win.mihanblog.com" target="" title="http://4win.mihanblog.com">http://4win.mihanblog.com</a></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="4">puls1@</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">کانال تلگرام ما&nbsp; </font><font size="2"><b><a href="https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ" target="_blank" title="">https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ</a></b></font></font><br></font></div> text/html 2016-11-18T17:58:43+01:00 4win.mihanblog.com حامد . تدفین دوره اشکانی http://4win.mihanblog.com/post/88 <br><div align="center"><font size="4">تدفین دوره اشکانی<br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8275194884/%D8%AA%D8%AF%D9%81%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود</a><br><br></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">فروش دستگاه فلزیاب بسیار فرکانس پایین + ردیاب جیوه ای همراه با تست زیر خاک و آموزش کامل و حرفه ای</font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="3">09370621945</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://4win.mihanblog.com" target="" title="http://4win.mihanblog.com">http://4win.mihanblog.com</a></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="4">puls1@</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">کانال تلگرام ما&nbsp; </font><font size="2"><b><a href="https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ" target="_blank" title="">https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ</a></b></font></font></div> text/html 2016-11-18T17:56:08+01:00 4win.mihanblog.com حامد . تدفین در دین مزدایی http://4win.mihanblog.com/post/87 <br><br><div align="center"><font size="3">تدفین در دین مزدایی<br><br><font size="4"><a href="http://s8.picofile.com/file/8275194400/%D8%AA%D8%AF%D9%81%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C_1395_1_29_11_26.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود</a><br><br></font></font><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">فروش دستگاه فلزیاب بسیار فرکانس پایین + ردیاب جیوه ای همراه با تست زیر خاک و آموزش کامل و حرفه ای</font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="3">09370621945</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://4win.mihanblog.com" target="" title="http://4win.mihanblog.com">http://4win.mihanblog.com</a></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="4">puls1@</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">کانال تلگرام ما&nbsp; </font><font size="2"><b><a href="https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ" target="_blank" title="">https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ</a></b></font></font><br></div> text/html 2016-11-18T17:52:35+01:00 4win.mihanblog.com حامد . آیین تدفین در شاهنامه http://4win.mihanblog.com/post/86 <div align="center"><br><font size="4">آیین تدفین در شاهنامه<br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8275193918/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%AF%D9%81%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود</a><br><br></font><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">فروش دستگاه فلزیاب بسیار فرکانس پایین + ردیاب جیوه ای همراه با تست زیر خاک و آموزش کامل و حرفه ای</font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="3">09370621945</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://4win.mihanblog.com" target="" title="http://4win.mihanblog.com">http://4win.mihanblog.com</a></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="4">puls1@</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">کانال تلگرام ما&nbsp; </font><font size="2"><b><a href="https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ" target="_blank" title="">https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ</a></b></font></font><br></div> text/html 2016-11-18T17:47:27+01:00 4win.mihanblog.com حامد . 800رابطه میان آیین تدفین و سفال http://4win.mihanblog.com/post/85 <br><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8275193192/images.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"></div><font size="3"><br>800رابطه میان آیین تدفین و سفال<br><br></font><div align="center"><font size="5"><a href="http://s8.picofile.com/file/8275193242/800%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%AF%D9%81%DB%8C%D9%86_%D9%88_%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود</a><br><br></font><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">فروش دستگاه فلزیاب بسیار فرکانس پایین + ردیاب جیوه ای همراه با تست زیر خاک و آموزش کامل و حرفه ای</font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="3">09370621945</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://4win.mihanblog.com" target="" title="http://4win.mihanblog.com">http://4win.mihanblog.com</a></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="4">puls1@</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">کانال تلگرام ما&nbsp; </font><font size="2"><b><a href="https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ" target="_blank" title="">https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ</a></b></font></font><br></div> text/html 2016-11-17T10:55:37+01:00 4win.mihanblog.com hamed . تپه گوبکلی ترکیه http://4win.mihanblog.com/post/84 <br><div align="center"><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8275027650/photo_2016_11_17_02_55_19.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="471" height="352" hspace="0"><br></div><br></div><font size="3">تپه گوبکلی ترکیه یكى از قدیمی ترین اماكن باستانی جهان است كه قدمتش به 10000 سال ق.م میرسد. این محوطه داراى نقوشی از حیوانات و ستون های سنگی 20 تنى است كه رازهاى نهفته را در خود جاى داده<br><br></font><br><div align="center"><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">فروش دستگاه فلزیاب بسیار فرکانس پایین + ردیاب جیوه ای همراه با تست زیر خاک و آموزش کامل و حرفه ای</font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="3">09370621945</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://4win.mihanblog.com" target="" title="http://4win.mihanblog.com">http://4win.mihanblog.com</a></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="4">puls1@</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">کانال تلگرام ما&nbsp; </font><font size="2"><b><a href="https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ" target="_blank" title="">https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ</a></b></font></font><br></div> text/html 2016-11-17T10:50:50+01:00 4win.mihanblog.com hamed . کتاب تاریخ سیستان http://4win.mihanblog.com/post/83 <div align="center"><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8275027142/cca2d011cd83c48cea6bd283b7cd3c36.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" border="0" align="bottom"></div><br><font size="3">کتاب تاریخ سیستان<br><br>تعداد صفحه : 470<br><font size="5"><br></font></font><div align="center"><font size="5"><a href="http://s8.picofile.com/file/8275027134/725_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود کتاب</a><br><br><br></font><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">فروش دستگاه فلزیاب بسیار فرکانس پایین + ردیاب جیوه ای همراه با تست زیر خاک و آموزش کامل و حرفه ای</font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="3">09370621945</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://4win.mihanblog.com" target="" title="http://4win.mihanblog.com">http://4win.mihanblog.com</a></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="4">puls1@</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">کانال تلگرام ما&nbsp; </font><font size="2"><b><a href="https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ" target="_blank" title="">https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ</a></b></font></font> </div><font size="3"><br></font> text/html 2016-11-17T10:43:18+01:00 4win.mihanblog.com hamed . كاخ اردشیر بابكان http://4win.mihanblog.com/post/82 <div align="center"><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8275025868/photo_2016_11_17_02_43_45.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="425" height="293" hspace="0"></div><font size="3"><br>كاخ اردشیر بابكان در فیروز آباد، قرن سوم میلادى<br><br></font><br><div align="center"><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">فروش دستگاه فلزیاب بسیار فرکانس پایین + ردیاب جیوه ای همراه با تست زیر خاک و آموزش کامل و حرفه ای</font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="3">09370621945</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://4win.mihanblog.com" target="" title="http://4win.mihanblog.com">http://4win.mihanblog.com</a></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="4">puls1@</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">کانال تلگرام ما&nbsp; </font><font size="2"><b><a href="https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ" target="_blank" title="">https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ</a></b></font></font><br></div> text/html 2016-11-06T18:33:45+01:00 4win.mihanblog.com حامد . فرهنگ تدفین در لرستان http://4win.mihanblog.com/post/81 <font size="3"><br>&nbsp;مقاله فرهنگ تدفین در لرستان</font><br><br><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8273696918/9.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" vspace="0" border="0"><br><br><br><font size="3"><a href="http://s9.picofile.com/file/8273697000/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%AA%D8%AF%D9%81%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.PDF.html" target="_blank" title="">دانلود مقاله فرهنگ تدفین در لرستان</a><br><br></font><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">&nbsp;فروش دستگاه فلزیاب بسیار فرکانس پایین + ردیاب جیوه ای همراه با تست زیر خاک و آموزش کامل و حرفه ای</font></font><br><font size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><font size="3">09370621945</font></font></font><br><font size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><a href="http://4win.mihanblog.com" target="" title="http://4win.mihanblog.com">http://4win.mihanblog.com</a></font></font><br><font size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><font size="4">puls1@</font></font></font><br><font size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">کانال تلگرام ما&nbsp; </font><font size="2"><b><a href="https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ" target="_blank" title="">https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ</a></b></font></font></div> <br></div> text/html 2016-11-06T18:21:10+01:00 4win.mihanblog.com حامد . کتاب نشانه های دفینه و گنج چیست http://4win.mihanblog.com/post/80 <br>&nbsp;<font size="3">کتاب نشانه های دفینه و گنج چیست<br><br></font><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8273695984/8.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" vspace="0" border="0"><br><br><br><font size="3"><a href="http://s8.picofile.com/file/8273695826/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D9%81%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%88_%DA%AF%D9%86%D8%AC_%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.pdf.html" target="_blank" title="">&nbsp; دانلودکتاب نشانه های دفینه و گنج چیست</a><br><br></font><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">&nbsp;فروش دستگاه فلزیاب بسیار فرکانس پایین + ردیاب جیوه ای همراه با تست زیر خاک و آموزش کامل و حرفه ای</font></font><br><font size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><font size="3">09370621945</font></font></font><br><font size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><a href="http://4win.mihanblog.com" target="" title="http://4win.mihanblog.com">http://4win.mihanblog.com</a></font></font><br><font size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><font size="4">puls1@</font></font></font><br><font size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">کانال تلگرام ما&nbsp; </font><font size="2"><b><a href="https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ" target="_blank" title="">https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ</a></b></font></font></div> <br> <br> <br></div> text/html 2016-11-06T18:12:46+01:00 4win.mihanblog.com حامد . موجودی با یک بدن و دو سرِ گاو و شیر http://4win.mihanblog.com/post/79 <h2 class="post-title"><br> </h2><h2 class="post-title">موجودی با یک بدن و دو سرِ گاو و شیر</h2> <div style="text-align: center;"><img src="http://s7.picofile.com/file/8243359400/lion_bull_cleveland.png" alt="موجودی با یک بدن و دو سرِ گاو و شیر" border="0" vspace="0" width="369" height="276" hspace="0"></div><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">موجود ترکیبی شیر و گاو، جنس: برنز، اندازه: 11.4 در 9.7 در 14.8 سانتی متر، قدمت: 3500 تا 3000 سال پیش، محل نگهداری: موزه ی هنر کلیولند</p> <p style="text-align: justify;">گاو نشان ی باروری و شیر نشان قدرت است. حدس زده می شود که تندیس این موجود ترکیبی در معبدی قرار داشته.</p><div align="center"><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;فروش دستگاه فلزیاب بسیار فرکانس پایین + ردیاب جیوه ای همراه با تست زیر خاک و آموزش کامل و حرفه ای</font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="3">09370621945</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><a href="http://4win.mihanblog.com" target="" title="http://4win.mihanblog.com">http://4win.mihanblog.com</a></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font size="4">puls1@</font></font></font><br><font size="3"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">کانال تلگرام ما&nbsp; </font><font size="2"><b><a href="https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ" target="_blank" title="">https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ</a></b></font></font></div> text/html 2016-11-06T18:11:10+01:00 4win.mihanblog.com حامد . سردیس برنزی بز کوهی، دوره ی هخامنشی http://4win.mihanblog.com/post/78 <h2 class="post-title"><br> </h2><h2 class="post-title">سردیس برنزی بز کوهی، دوره ی هخامنشی</h2> <div style="text-align: center;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8243360176/ibex_achaemenid_cleveland.png" alt="سردیس برنزی بز کوهی، دوره ی هخامنشی" hspace="0" vspace="0" border="0"></div><p><br></p><p>سردیس بز کوهی، جنس: برنز، اندازه: 16.9 در 6.5 در 11.7 سانتی متر، قدمت: 525 تا 450 پیش از میلاد (دوره ی هخامنشی)، محل نگهداری: موزه ی هنر کلیولند</p><p><br></p><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">&nbsp;فروش دستگاه فلزیاب بسیار فرکانس پایین + ردیاب جیوه ای همراه با تست زیر خاک و آموزش کامل و حرفه ای</font></font><br><font size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><font size="3">09370621945</font></font></font><br><font size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><a href="http://4win.mihanblog.com" target="" title="http://4win.mihanblog.com">http://4win.mihanblog.com</a></font></font><br><font size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><font size="4">puls1@</font></font></font><br><font size="3"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">کانال تلگرام ما&nbsp; </font><font size="2"><b><a href="https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ" target="_blank" title="">https://telegram.me/joinchat/Bc-67j-UZbDjrSEtmk7FyQ</a></b></font></font></div>